مسئول واحد

مسئول امور اداری بیمارستان

نام و نام خانوادگی: ژیلا شیخی

تحصیلات: دیپلم

سمت: مسئول امور اداری

شماره تماس: 33115630