مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: ناهید سوزنی

تحصیلات: لیسانس

سمت: مسئول مدارک پزشکی

شماره تماس: 33115628

 

اهم فعالیت ها  :

1- جمع آوری آمار ماهیانه از بخش های مختلف بیمارستان و ارسال به معاونت درمان ، شبکه بهداشت و درمان بهار ، مدیریت حوادث و فوریت های اورژانس ، اداره آمار و فعالیت ها و ارتباطات دانشگاه

2- در یافت آمار موالید به صورت هفتگی و فکس به ثبت احوال شهرستان اسدآباد ، جمع آوری آمار موارد فوت و ارسال به ثبت احوال در کمتر از 10 روز بعد از زمان فوت

3- تحویل گرفتن روزانه پرونده های اورژانس و چک کردن آنها

4- جمع آوری ماهیانه پرونده های اورژانس ، جداسازی پرونده های بیمه ای،  آزاد و تصادفی و ارسال به واحد درآمد

5- پاسخگوئی به ارباب رجوع جهت تسویه پرونده های اورژانس و یا ارسال مدارک بالینی به مراکز درخواست کننده آمار 

6- ارسال نامه درخواست کروکی برای بیماران تصادفی و بررسی سوابق مراجعین به این مرکز جهت بیمارانی که درخواست بررسی سوابق دارند

7- تحویل ، تنظیم ، کد گذاری و بایگانی پرونده های بستری

8- زمانبندی و هماهنگی ، جمع آوری و تصحیح کمیته ها ، گرفتن امضاء و ارسال به معاونت درمان ، مرکز بهداشت ، و سازمان انتقال خون

9- ثبت آمار سوانح و حوادث در نرم افزار مربوطه و ارسال مرکز بهداشت

10- نظارت بر واحد پذیرش و بررسی نیازها و مشکلات 

 

معرفی بخش :

این بخش از چهارواحد تشکیل شده است :

1-     واحد آمار

2-     واحد بایگانی پزشکی

3-     واحد پذیرش

4-     واحد طبقه بندی بیماری ها (کدگذاری بیماری ها ، اقدامات ، مرگ ومیر ، صدمات ومسمویت )

 

باتوجه به اینکه اسرار بیماران ، کادر پزشکی در پرونده های بالینی مستند می شود ، لذا کارکنان شاغل دراین بخش باید اطلاعات کافی درخصوص جنبه های قانونی مستندات بالینی داشته ودرانجام ورعایت موارد آن کوشا باشند.

 

پرسنل بخش:

** كارشناس  مدارک پزشکی  1 نفر

** متصدی پذیرش ، آمار و بایگانی پزشکی(مدرک تحصیلی غیر مرتبط )  6 نفر

آموزش :

جهت کارکنان شاغل بخش در هرسال موارد آموزشی طراحی و تدوین شده وباهماهنگی ونظارت مسئول بخش کلاس برگزار شده ودرپایان دوره برای شرکت کنندگان گواهی آموزشی درون سازمانی صادر می شود .

 جهت کارکنان شاغل در استان هر سال موارد آموزشی طراحی وتدوین شده وباهماهنگی سوپروایزر آموزشی گروه و با نظارت معاونت درمان کلاس ها  برگزار شده ودرپایان دوره گواهی آموزشی برای شرکت کنندگان  صادر می گردد .