دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

 

واحد های واقع در درمانگاه (زیر زمین ساختمان توسعه) به شرح زیر میباشند:

 

نام واحد نام مسئولین توضیحات شماره اتاق
کارشناسی نرم افزار-سخت افزار آقای عبداله آزرمی 7:30 الی 14:15 هر روز هفته  1
آقای عباس نیتی
مشاوره ازدواج خانم مریم بیگلری  7:30 الی 14:15 هر روز هفته  2
آقای سنجر قبادی
مشاوره و روانشناسی خانم مریم برزویی

دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

7:30 الی 14:15 

مراقبین سلامت آقای سنجر قبادی  7:30 الی 14:15 هر روز هفته    4    
خانم فاطمه وکیلی
خانم شهلا بهرامی
واکسیناسیون آقای محمد جعفر شکری  7:30 الی 14:15 هر روز هفته
مبارزه با بیماری ها آقای فتح ا... اشرفیان نوید 7:30 الی 14:15 هر روز هفته 
پذیرش خانم شهین بداغی  7:30 الی 14:15 هر روز هفته  6
بهداشت محیط آقای رحیمی

 8-9 حضور در درمانگاه

9-12   بازدید از مراکز

12-14 حضور در درمانگاه

مامایی خانم زینب بنده الهی 7:30 الی 14:15 هر روز هفته   7  
خانم مریم بیگلری

یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه

7:30 الی 14:15 

پزشک عمومی اقای اصغر طاهری  7:30 الی 14:15 هر روز هفته   8
شماره تماس: 08133125938

 

واحد های واقع در طبقه اول ساختمان توسعه به شرح زیر میباشند:

 

نام واحد نام مسئولین
مدیر امور مالی اقای جعفرسالمی ظریف
امور مالی بیمارستان خانم راضیه فتوحی
رئیس برنامه ریزس بودجه و پایش عملکرد اقای حسن رحیمی سپهر
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اقای دکتر منصور حیدری
واحد منابع انسانی اقای مصطفی هوشمندی شجاع
دبیرخانه خانم پریسا محمودی
مدیریت پشتیبانی اقای علی شهبازی
شماره تماس:08133115415