به ریاست معاون فرماندار برگزار شد؛

جلسه ارتقاء امنیت اجتماعی

یزدان آزرمی در جلسه ارتقاء امنیت اجتماعی، اظهار کرد؛ مرکز مشاوره عمومی در شهرستان وجود ندارد که با توجه به ضروت این مرکز لازم است این امر توسط اداره بهزیستی شهرستان هر چه سریع‌تر پیگیری شود.

معاون فرماندار در این خاطرنشان کرد: امنیت اجتماعی ارتباط مستقیمی با فضا و ساخت و ساز شهری دارد و یک فضای شهری مناسب تا حد زیادی تأمین کننده امنیت بوده و فضای نامناسب زمینه ساز انواع آسیب‌ها و معضلات اجتماعی است که شهرداری با توجه و اهمیت دادن و پیگیری و مرتفع کردن این موارد، نقش موثری در ارتقای امنیت اجتماعی دارد.

گفتنی است، خانم قبادی فروزان کارشناس معاونت اجتماعی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از حاضرین این جلسه بود.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران