چهارمین جلسه ستادی نظام ارجاع به ریاست دکتر یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

این جلسه با حضور دکتر حیدری معاون توسعه و نمایندگانی از معاونت‌های درمان و بهداشت و روسای اداره بیمه سلامت و سازمان نظام پزشکی شهرستان، برگزار شد.

💠 در این جلسه نسبت به مصوبات جلسه قبل گزارشی ارائه گردید و همچنین تصمیماتی در خصوص تسهیل در اجرای مصوبات اتخاذ شد.

💠 رئیس دانشکده در این جلسه بر سرعت بخشیدن بر اجرای تصمیمات این ستاد و رفع موانع موجود و راه اندازی نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت در شهرستان، تاکید نمود.