کمیته تخصیص اردیبهشت‌ماه به ریاست دکتر یوسفی در حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، مدیر مالی در حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و معاون توسعه گزارشی از منابع و مصارف موجود را ارائه نمود.

اعضای کمیته تخصیص دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با توجه به گزارش مطروحه، تصمیماتی درخصوص پرداخت‌های پرسنلی و غیر پرسنلی اتخاذ نمودند.

معاونین درمان، آموزش و امور بهداشتی، رئیس دفتر حوزه ریاست، رئیس بیمارستان، مدیر غذا و دارو و مدیران و اعضای تیم مالی معاونت توسعه و بیمارستان در این جلسه حضور داشتند.