به ریاست دکتر یوسفی برگزار شد؛

"سی و سومین جلسه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد"

سی و سومین جلسه هیئت رئیسه دانشکده با حضور اعضاء و به ریاست دکتر فرید یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در حوزه ریاست دانشکده، برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، معاونین توسعه، آموزش، درمان و بهداشت، رئیس دفتر حوزه ریاست و مدیران غذا و دارو، آی‌تی و روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از حاضرین در این جلسه بودند.

در این جلسه پیشنهادات ارسالی از معاونت‌های دانشکده عنوان شد و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص آنها، مواردی به تصویب اعضاء رسید.