به ریاست دکتر یوسفی تشکیل شد؛

"پنجمین کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی"

پنجمین کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی به ریاست دکتر یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، در این جلسه دکتر شفیقیان معاون درمان، دکتر حیدری معاون توسعه، دکتر سلیمان‌اختیاری رئیس بیمارستان، مهدی بسطامی مدیریت بیمارستان و متخصصین بیهوشی و زنان، کارشناس مامایی معاونت درمان، مسئول بخش زایمان بیمارستان و کارشناسان واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی حضور داشتند.

در این کمیته در خصوص برگزاری کارگاه‌های آموزشی که جهت توانمندسازی پرسنل در نظر گرفته شده و کمبود تجهیزات بلوک زایمان و کلاس‌های آمادگی زایمان و همچنین اتاق اسکان نظراتی عنوان شد.

در پایان موانع و مشکلات انجام زایمان بی درد و همچنین تامین نیروی انسانی، مورد بحث و هم‌اندیشی قرار گرفت.