💢 ایستگاه سیار #کنترل_فشار_خون توسط کد فوریت پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، مقابل پارک شهید رجایی

💯 همیشه با شمائیم ...

💎 #بسیج_ملی_کنترل_فشار_خون
💎 #فشارخون_بدانیم_و_اقدام_کنیم
💎 #فشار_خون_قاتل خاموش