جلسه ستادی نظام ارجاع در ستاد دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل گردید.

💎 این جلسه با حضور؛ دکتر شفیقیان معاون درمان، دکتر نظری‌پویا معاون بهداشتی، دکتر علی سلیمان‌اختیاری رئیس بیمارستان، امید بشیری، مدیر آی‌تی دانشکده و نمایندگانی از معاونت‌های درمان و بهداشت، برگزار شد.

💠 در این جلسه نسبت به مصوبات جلسه قبل گزارشی ارائه گردید و همچنین تصمیماتی در خصوص تسهیل در اجرای مصوبات اتخاذ شد و آغاز شروع ارجاع الکترونیکی اعلام گردید.