پیرو اجرای پروژه‌های مشترک ستاد وزارت متبوع با دانشگاه‌های علوم پزشکی (سامانه HOP) جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی این سامانه به ریاست دکتر منصور حیدری معاون توسعه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، تشکیل شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه در خصوص فرآیند نیازسنجی در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار گردید.

این جلسه براساس شرح وظایف هر رشته شغلی و با هدف به روزرسانی دانش و اطلاعات شغلی کارکنان با حضور مسئولین و رابطین برنامه عملیاتی معاونت توسعه دانشکده صورت گرفت.