به ریاست سرپرست دانشکده انجام شد؛

"گشایش پاکات مناقصه تامین نیروهای خدمات و پشتیبانی و خرید خدمت مراقبین سلامت"

جلسه گشایش پاکات مناقصه تامین نیروهای خدمات و پشتیبانی و خرید خدمت مراقبین سلامت به ریاست دکتر یوسفی سرپرست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه با حضور دکتر حیدری معاون توسعه، کارشناسان بازرسی استان و حراست دانشکده و مدیران پشتیبانی، مالی و گسترش دانشکده و مدیر بیمارستان در دفتر ریاست تشکیل شد.