با حکم وزیر بهداشت؛

سرپرست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد منصوب شد

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر بهنام رضا مخصوصی را به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد منصوب کرد.