◀️ شورای معاونین دانشکده به ریاست دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و با حضور معاونین؛ توسعه، آموزش، بهداشت، درمان، رئیس دفتر حوزه ریاست و مدیر غذا و دارو تشکیل جلسه داد