🔺 دکتر رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در دیدار امروز دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، دکتر حیدری معاون توسعه، دکتر نظری پویا معاون بهداشتی و حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست؛

💎 برنامه‌های حوزه معاونت بهداشتی مبتنی بر اولویت‌های تعیین شده در ستاد وزارت باشد

💎 از معاونین بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی انتظار می‌رود، نسبت به برنامه‌های تعیین شده، برنامه‌ریزی نمایند

💎 اولویت‌های وزارت بهداشت در حوزه معاونت بهداشتی؛ برنامه‌های بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، مانورهای تعریف شده در ایام سال، سلامت مادران باردار با تاکید بر کاهش مرگ و میر مادران باردار (MMR) و کاهش مرگ و میر نوزادان (NMR) می‌باشد