به ریاست رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد؛

"کمیته تخصیص شهریورماه"

کمیته تخصیص شهریورماه دانشکده به ریاست دکتر مخصوصی تشکیل شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، مدیران مالی و بودجه در حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، گزارشی از منابع و مصارف موجود را ارائه نمودند.

اعضای کمیته تخصیص دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با توجه به گزارش مطروحه، تصمیماتی درخصوص پرداخت‌های پرسنلی و غیر پرسنلی اتخاذ نمودند.

دکتر حیدری، دکتر عادلی و دکتر نظری پویا معاونین توسعه، آموزش و بهداشت، حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست، مدیر غذا و دارو، رئیس بیمارستان و مدیران و اعضای تیم مالی معاونت توسعه و بیمارستان در این جلسه حضور داشتند.