برای دیدن محل دقیق محوطه آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در گوگل مپ اینجا کلیک نمایید