به ریاست دکتر مخصوصی برگزار شد؛

"جلسه ستادی طرح تحول سلامت"

جلسه ستادی طرح تحول سلامت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر بهنام رضا مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در دفتر ریاست تشکیل شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه با حضور معاونین؛ درمان، توسعه، بهداشت و آموزش و همچنین مدیریت غذا و دارو و نیز اعضای این کمیته، برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسات قبل، مواردی نیز مطرح گردید و پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای کمیته رسید.