جلسه هماهنگی و بررسی رفع موانع موجود راه‌اندازی پد بالگرد بیمارستان حضرت قائم(عج) در دفتر عبدکوند معاون سیاسی فرماندار و با حضور دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست تشکیل شد