به ریاست معاون درمان تشکیل شد؛

"اولین جلسه کارگروه راهبردی ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی"

اولین جلسه کارگروه راهبردی ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی به ریاست دکتر سعید شفیقیان معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این کارگروه به ریاست رئیس دانشکده و دبیری معاون درمان و عضویت همه معاونین و رئیس بیمارستان و سایر اعضاء بصورت هر سه ماه یک‌بار برگزار می‌گردد.

در این کارگروه، اصلاح ساختار فیزیکی نیازهای تجهیزاتی و پرسنلی و همچنین مسائل و مشکلات اورژانس بررسی شد.

همچنین در این جلسه، شاخص‌های کیفی اورژانس نیز مورد بررسی قرار گرفت که افزایش قابل توجهی در رشد شاخص‌ها نسبت به سال‌های قبل صورت گرفته بود.

در پایان جلسه، دکتر شفیقیان با اشاره به عضویت رئیس دانشکده و همه معاونین در این کارگروه، این امر را نشان از اهمیت تصمیمات این کارگروه و اهمیت کار اورژانس بیمارستانی دانست و افزود که همگی باید در جهت ارتقاء خدمات اورژانس تلاش نمائیم.

وی از تلاش همه پرسنل و مسئولین در جهت ارتقاء شاخص‌های کیفی اورژانس تشکر نمود.