🔺 افتخاری دیگر در حوزه پژوهش

💯 کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تصویب شد

💢 با تلاش‌ها و پیگیری‌های دکتر عادلی معاون آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و مدیر آموزش خانم دکتر دارابی و از جمله همراهی و پشتیبانی دکتر مخصوصی رئیس دانشکده؛

◀️ کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از جانب کمیته ملی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید و ثبت گردید و اعتبار نامه آن به این دانشکده ارسال گردید.

💐 این موفقیت بزرگ را به مجموعه دانشکده، اعضای هیات علمی و کلیه کارکنان تبریک عرض می‌نمائیم.

💠 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد