💢 حضور پرشور ریاست، معاونین، کارکنان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در صفوف به هم پیوسته در راهپیمایی ۱۳ آبان 

برای دریافت عکس های راهپیمایی اینجا کلیک نمایید