فراخوان

? بسیج جامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار می‌کند؛

? ویزیت رایگان اهالی ۴۰ روستای شهرستان به مناسبت ۴۰ سالگی بسیج

◀️ دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با همراهی بسیج جامعه پزشکی و همکاری سپاه ناحیه اسدآباد در نظر دارد؛ از تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۹۸ طرح ویزیت رایگان ۴۰ روستا را تا ۸ آذرماه ۱۳۹۸ اجرا نماید.

? متقاضیان و بسیجیان داوطلب بسیج جامعه پزشکی، جهت مشارکت در این طرح بزرگ به آقای مصطفی هوشمندی - معاونت توسعه - مراجعه نمایند.

♻️ روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد