به ریاست دکتر مخصوصی تشکیل شد؛

"جلسه ستادی نسخه نویسی الکترونیکی"

جلسه ستادی نسخه نویسی الکترونیکی به ریاست دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، دکتر شفیقیان معاون درمان، دکتر نظری پویا معاون بهداشتی و دکتر حیدری معاون توسعه و همچنین سروش عافیتی رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و مرتضی جعفری از معاونت درمان در این جلسه حضور داشتند.

در این جلسه بر آمادگی کامل دانشکده جهت اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی تاکید شد.