? اولین روز کاری دکتر بهنام رضا مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و متخصص جراحی عمومی در پلی کلینیک ویژه تخصصی امید شهرستان اسدآباد و ویزیت بیماران