هفته حسابدار

بر همکاران سخت‌کوش امور مالی دانشکده و مراکز بهداشتی و درمانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، گرامی‌باد.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد