? بازدید دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق دکتر حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده از روند ساخت و آماده سازی محل استقرار دستگاه MRI بیمارستان حضرت قائم(عج)