💢 رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با مدير کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همدان دیدار نمود

🔺 دکتر بهنام رضا مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق دکتر نظری پویا معاون بهداشتی دانشکده و حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست با مهرداد نادری فر مدير کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همدان دیدار و در راستای پیشبرد اهداف دانشکده گفتگو نمودند