🚑 بازدید دکتر حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده از مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث

🚑 معاون توسعه دانشکده در این بازدید، دستورات لازم برای پرونده سلامت پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی را صادر کرد.