*فقط سنگر عوض شده است، غیور مردان و شیرزنان همان‌ها هستند.*

#کرونا_را_شکست_می‌دهیم