💢 چند روز #پیشگیری بهتر است یا یک عمر #پشیمانی؟!

👈 انتخاب با شماست!!

#کمپین_بزرگ_در_خانه_می‌مانم
#کرونا_را_شکست_می‌دهیم
#سیزده_در_خانه