🔺 جلسه ستاد دانشگاهی مدیریت کرونا ویروس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر مخصوصی رئیس دانشکده برگزار شد

◀️ دکتر نظری پویا، دکتر شفیقیان، دکتر حیدری و دکتر عادلی معاونین: بهداشت، درمان، توسعه و آموزش و همچنین دکتر عفت پناه مدیریت غذا و دارو و حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست در این جلسه حضور دارند

💎 بررسی اقدامات صورت گرفته و در دست اقدام معاونت‌های دانشکده از مهمترین مباحث مطروحه در این جلسه می‌باشد

#کمپین_بزرگ_در_خانه_می‌مانم
#کرونا_را_شکست_می‌دهیم
#سیزده_در_خانه