🔴 فرماندار اسدآباد عملکرد سپاه را در مقابله با ویروس کرونا قابل تقدیر دانست

✅ درویشی افزود: هر کجا دولت در کارهای اجرایی دچار مشکل شده اونجا سپاه و بسیج جهادی وارد میدان شدند.
✅ او نقش گروهای جهادی و بسیج را در گندزدایی و ضد عفونی برجسته دانست و گفت: گندزدایی به صورت مرتب توسط بسیج مردمی در حال انجام است.
🔴 او دانشکده علوم پزشکی اسدآباد را در زمینه بیمار یابی و غربالگری موفق دانست و گفت: دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در بین دانشگاه های کشور رتبه دوم را کسب کرد.

🔴 او گفت: شهرستان در زمینه مقابله و جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا و غربالگری و شناسایی موفق عمل کرد.

✅ فرماندار اسدآباد گفت: خوشبختانه کارهای علمی و فنی و تخصصی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و ریاست دانشکده دکتر مخصوصی در زمینه بیماریابی و درمان خوش درخشیدند.