کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

جلسه کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به ریاست دکتر مخصوصی رئیس دانشکده در دفتر ریاست تشکیل شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این کمیته با حضور اعضاء و دکتر نظری پویا معاون بهداشتی، دکتر سمائی معاون درمان، حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست به منظور بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی برگزار گردید.

دکتر حمیدرضا عادلی، دکتر همایی، دکتر دارابی و محمدامین شمس نیز در این کمیته حاضر بودند.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران