🔺 پنجاه و دومین جلسه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر مخصوصی رئیس دانشکده و با حضور؛ معاونین؛ بهداشت، درمان، توسعه و مدیر غذا و دارو و رئیس دفتر حوزه ریاست دانشکده، عصر امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در حوزه ریاست تشکیل گردید

#کمپین_بزرگ_در_خانه_می‌مانم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_می‌دهیم
#در_خانه_می‌مانیم