💯 اهدای عضو، اهدای زندگی

💢 ۳۱ اردیبهشت ماه روز ملی اهدای عضو گرامی‌باد

❇️ برای نجات زندگی، لحظه‌ها مهم است. هر فرد مرگ مغزی می‌تواند جان ۸ نفر را نجات دهد.

💎 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد