🌸 کار خوب 🌸

👏 تعداد ۷ دستگاه ویلچر جهت استفاده بیمارانِ بیمارستان حضرت قائم(عج) توسط آقای اردشیر توکلی به مبلغ تقریبی ۶ و نیم میلیون تومان اهداء گردید 💐