شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

◀️ جلسه برنامه ریزی در راستای بازگشایی دانشکده و برگزاری کارآموزی و دروس عملی و ... با در نظر گرفتن تمهیدات لازم و هماهنگی‌های لازم با معاونین مربوطه و تهیه وسایل حفاظت فردی و اطلاع رسانی‌های لازم در این خصوص تشکیل شد

🔺 دکتر نظری پویا معاون بهداشتی، رسول مقصودی معاون توسعه، حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست و خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و مسئولین معاونت آموزشی در این جلسه حضور داشتند