"اولین کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سال ۱۳۹۹ "

اولین کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی در سال ۱۳۹۹ به میزبانی بیمارستان حضرت قائم(عج) اسدآباد تشکیل شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، اولین کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی پیرو نامه ارسالی از وزارت متبوع در خصوص ارسال نتایج پایش برنامه ترویج زایمان طبیعی در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد.

در این کمیته که با حضور دکتر سمائی معاون درمان، رسول مقصودی معاون توسعه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، دکتر سلیمان اختیاری رئیس بیمارستان و اعضای این کمیته برگزار شده بود، به علل افزایش سزارین در سال ۱۳۹۸ و طراحی و پیشنهاد مداخلات اصلاحی مبتنی بر این برنامه پرداخته شد.