🔺 گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر 🔺

💢 فرزندان خانواده‌های مستبد، بی تفاوت، گسسته و پریشان در لب پرتگاه آسیب‌های اجتماعی هستند...

💎 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

@webda_AsadAbad