🔺 گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر 

💢 تقویت معنویت و باورهای مذهبی، ارتقاء مهارت‌های اجتماعی و تاب آوری، مهارت فرزند پروری و فنی سازی اوقات فراغت از مهمترین عوامل پیشگیری از مصرف مواد مخدر به شمار می‌روند...

💎 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد