◀️ بازدید دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست و کامران تشکینی مدیر حراست دانشکده از وضعیت خوابگاه دانشجویی