💢 دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد؛ 

🔺 عدم رعایت فاصله گذاری هوشمند، به خصوص در مراسمات جشن و سوگ از دلایل اصلی خیز مجدد کرونا ویروس می‌باشد...

#من_ماسک_میزنم
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت
#کرونا_هنوز_تمام_نشده
#مدافعین_سلامت
#خدا_قوت