با کوچکترین تعلل و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، تبعات شیوع مجدد کرونا و محدودیت‌های اجتماعی را شاهد خواهیم بود...

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد