مراقب یکدیگر باشیم ...

#من_ماسک_میزنم

#فاصله_گذاری_پویا
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت