◀️ نشست عصر امروز مهندس مجید درویشی فرماندار شهرستان اسدآباد با دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد