با حضور اعضای کمیته استخدام دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و نماینده بازرسی دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت گرفت؛

 دومین جلسه مصاحبه حضوری پذیرفته شدگان آزمون مراقبین سلامت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در گروه بهداشت حرفه ای، مامایی و روانشناسی

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت