🔻عصر روز گذشته یک فقره سقوط به مرکز پیام و هدایت عملیات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد گزارش شد

🔻مصدوم این ماموریت آقایی ۵۸ ساله در ارتفاعات روستای شهراب بوده است که در اثر سقوط از درخت گردو دچار شکستگی ساق پا شده

🔻بلافاصله پرسنل پایگاه دو شهری آقایان میرزایی و شفیعی بر بالین مصددم این حادثه حاضر شده و با انجام اقدامات درمانی بیمار را به بیمارستان حضرت قائم جهت ادامه درمان منتقل کردند

🔻لازم به ذکر است همشهریان محترم احتیاطات لازم را در هنگام برداشت محصول گردوی باغات خود داشته باشند

🎤روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد