🔰 به ریاست خانم دکتر سمائی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شد؛

🔺 کارگروه بررسی فرایند پایش بیماران کرونایی در دوران نقاهت

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، کارگروه بررسی فرایند پایش بیماران کرونایی در دوران نقاهت در راستای ارتقاء سطح سلامت در جامعه، کنترل شیوع بیماری در سطح شهرستان، مدیریت تخت‌های بیمارستان و افزایش میزان رضایتمندی بیماران کر‌ونایی در ستاد معاونت درمان برگزار گردید.

💎 در این جلسه که با حضور مرتضی جعفری رئیس اداره امور تشخیصی و درمانی، خانم قادری مسئول امور پرستاری و سایر کارشناسان ستادی معاونت درمان(خانم دکتر قاسمی، صادق فرجی، خانم سوزنی، خانم قبادی، خانم عقیقی) و مسئولین پرستاری بیمارستان(خانم نجفی مترون، خانم دلفانی سوپروایزر آموزشی، طیبه حیدری پرستار کنترل عفونت و پرستاران واحد تریاژ) تشکیل شد.

👈 در این نشست تخصصی، اهداف کلی و اختصاصی این طرح مورد بررسی قرار گرفت و گام‌هایی اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران