🔰 سومین کارگروه آسیب‌های اجتماعی به ریاست حمزه عبدکوند معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان اسدآباد برگزار شد

🔺 دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد، خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی، سجاد سلیمانی مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی و مسئولین ادارات عضو، در این کارگروه حضور داشتند

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران